Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

PRO PRODEJ PRODUKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU WWW.ALAShop.cz 


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Těmito obchodními podmínkami se řídí jakákoliv koupě Produktu v Internetovém obchodě a jsou tedy součástí jakékoliv Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu. Tyto podmínky si prosím detailně přečtěte, neboť vymezují veškerá Vaše práva a povinnosti související s koupí Produktu v Internetovém obchodě, a to mimo jiné včetně podmínek dodání Produktu a možnosti odstoupení od Kupní smlouvy.

2. PROVOZOVATEL

Prodávajícím a zároveň provozovatelem Internetového obchodu je ALABROS Industries s.r.o. se sídlem Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30, Ostrava identifikační číslo 19652721. Telefonní kontakt +420  …………….., e-mail info@alashop.cz

 

3. VYMEZENÍ POJMŮ

Jakékoliv výrazy uvedené v těchto podmínkách s počátečním velkým písmenem mají význam uvedený níže:

(a) Internetový obchod je internetový obchod na webových stránkách www.alashop.cz;

(b) Kupní smlouva je smlouva na koupi Produktu v Internetovém obchodě uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem na základě Objednávky Zákazníka;

(c) Občanský zákoník je zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění;

(d) Objednávka je elektronická objednávka Produktu vyplněná Kupujícím na webových stránkách Internetového obchodu; za řádně vyplněnou objednávku se považuje objednávka, u níž jsou vyplněna všechna pole označená jako povinná;

(e) Prodávající (nebo též My) je provozovatel Internetového obchodu uvedený v článku 2 výše;

(f) Spotřebitel je fyzická osoba, která Kupní smlouvu nesjednává v rámci své podnikatelské činnosti;

(g) Uživatelský účet je nastavení webového rozhraní Internetového obchodu definované Zákazníkem se zabezpečeným přístupem na základě uživatelského jména a hesla;

(h) Zákazník (nebo též Vy) je osoba, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu na Produkt na základě Objednávky;

(i) Produkt je jakýkoliv Produkt nabízený v Internetovém obchodě, a to zejména počítačové hry, příslušenství k herním konzolím, antivirové programy a jiné digitální produkty.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

(a) Zákazník vytvoří svůj Uživatelský účet zadáním požadovaných údajů do registračního formuláře v Internetovém obchodě a kliknutím na tlačítko „Registrovat“. Kliknutím na toto tlačítko Zákazník zároveň potvrzuje správnost a pravdivost zadaných údajů. Zákazník je povinen zadané údaje ve svém Uživatelském účtu aktualizovat v případě jakékoliv změny.

(b) Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému Uživatelskému účtu; tyto údaje musí uchovávat tak, aby nebyly dostupné jiným osobám, a nesmí umožnit využívání svého Uživatelského účtu jiným osobám.

(c) Pokud Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá či poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek), může Prodávající Uživatelský účet Zákazníka zrušit; pro vyloučení pochybností se uvádí, že v takovém případě si však Zákazník může založit nový Uživatelský účet.

(d) Prodávající může dočasně omezit dostupnost Uživatelského účtu Zákazníka, zejména v případě údržby hardwarového či softwarového vybavení.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

(a) Zákazník může objednávat Produkty z Internetového obchodu prostřednictvím svého Uživatelského účtu.

(b) Nabídka Produktů na webových stránkách Internetového obchodu není návrhem na uzavření Kupní smlouvy; veškeré Kupní smlouvy budou uzavřeny až na základě Objednávky Zákazníka.

(c) V případě zájmu o koupi Produktu je třeba vyplnit veškeré povinné údaje Objednávky a vyplněnou Objednávku odeslat Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Upozorňujeme, že odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami.

(d) Prodávající neprodleně potvrdí obdržení Objednávky emailem na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce anebo prostřednictvím Uživatelského účtu; toto potvrzení však není akceptací objednávky.

(e) Prodávající je oprávněn v závislosti na obsahu Objednávky (výše kupní ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně nebo telefonicky). Nedojde-li ze strany Kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Produkt Kupujícímu.

(f) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Objednávky nelze považovat za akceptované jejich pouhým doručením Prodávajícímu, ale k uzavření Kupní smlouvy je vždy třeba jejich akceptace ze strany Prodávajícího. Prodávající může akceptovat Objednávku buď elektronicky prostřednictvím emailu anebo Uživatelského účtu anebo přímo odesláním objednaného Produktu Zákazníkovi. Dnem takové akceptace je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Kupní smlouva na Produkt specifikovaný v Objednávce.

(g) Pokud Objednávku nemůže Prodávající akceptovat (například z důvodu změny ceny objednaného Produktu, jeho vyprodání a podobně), sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po obdržení Objednávky. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že prodlení Prodávajícího se zasláním odmítnutí Objednávky Zákazníkovi v uvedené lhůtě však neznamená automatickou akceptaci Objednávky.

(h) Zákazník musí jakoukoliv žádost o změnu či storno Objednávky neprodleně oznámit Prodávajícímu, se kterým bude dohodnut další postup. Jakákoliv změna či storno Objednávky však nebudou provedeny po uzavření Kupní smlouvy (tj. zejména po odeslání akceptace Objednávky Zákazníkovi). V případě storna Objednávky Zákazníkem, který je podnikatelem, pokud Produkt byl zvlášť objednán u jeho dodavatele pro takového Zákazníka, je Prodávající povinen vrátit Zákazníkovi pouze 75 % celkové ceny Produktu, ohledně nějž došlo ke stornu; zbývajících 25 % takové ceny si Prodávající ponechá na úhradu nákladů spojených s dodávkou takového Produktu, jeho dopravou a dalších obdobných nákladů.

6. CENA PRODUKTU A DALŠÍ NÁKLADY

(a) Ceny jsou ve vztahu k jednotlivým Produktům uvedeny vždy na příslušné webové stránce Internetového obchodu, a to jako ceny konečné. Cena Produktu se může průběžně měnit a pro koupi Produktu platí cena, která je uvedena v Objednávce. Cena uvedená v Objednávce může být změněna pouze v případě, že v době ode dne odeslání takové Objednávky Prodávajícímu do dne uzavření Kupní smlouvy dojde ke změně daně z přidané hodnoty, a to ve výši odpovídající takové změně.

(b) V případě, že je cena Produktu v době jeho objednání označena jako akční, platí jen po určitou dobu uvedenou na stránkách Internetového obchodu. Pokud by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné Produkt za takovou cenu dodat, Prodávající Zákazníka na takovou skutečnost upozorní bez zbytečného odkladu, a pokud to bude možné, umožní mu jeho objednání za novou cenu; v opačném případě Objednávku odmítne.

(c) Kupujícímu bude po uhrazení ceny Produktu, nejpozději však současně s Produktem, doručena příslušná faktura vystavená na základě fakturačních údajů poskytnutých Zákazníkem v Objednávce. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce, příp. v Uživatelském účtu.

(d) Cena uváděná u Produktů označených jako „Předobjednávka“ se odvíjí od kalkulací prováděných v době založení Produktu. V těchto případech se cena odvíjí zejména od aktuálních podmínek u dodavatele a kurzů měn. Oba tyto faktory nejsou stále a mohou donutit Prodávajícího změnit původně udávanou cenu takového Produktu. Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na popsaných faktorech cenu Produktu změnit oproti té původně udávané i přesto, že jej již Zákazník objednal.

7. DODÁNÍ PRODUKTU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(a) Prodávající Produkt primárně doručuje prostřednictvím digitální distribuce, tj. zasláním aktivačního klíče nebo odkazu na email Zákazníka nebo na jeho Uživatelský účet, pomocí kterých Zákazník zakoupený Produkt aktivuje.

(b) Prodávající může po dohodě se Zákazníkem umožnit i osobní převzetí Produktu, a to na náklady a riziko Zákazníka, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

(c) Způsob úhrady ceny Produktu bude zvolen Zákazníkem v Objednávce.

(d) Cena Produktu může být uhrazena zejména následujícími způsoby:

(i) předem bankovním převodem, platebním systémem GoPay, online platbou nebo online platební kartou; v takovém případě bude Produkt odeslán Zákazníkovi na email či na jeho Uživatelský účet (případně bude Zákazníkovi Produkt předán při osobním převzetí, bude-li tak s Prodávajícím dohodnuto), nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet Prodávajícího;


(ii) v hotovosti prostřednictvím platebního systému Supercash, PlaySafeCard nebo plateb přes mobilního operátora; v takovém případě bude Produkt odeslán Zákazníkovi na email či na jeho Uživatelský účet (případně bude Zákazníkovi Produkt předán při osobním převzetí, bude-li tak s Prodávajícím dohodnuto), nejdříve však okamžikem, kdy bude jeho cena připsána na účet Prodávajícího.

(e) Dostupné Produkty jsou Zákazníkovi standardně dodávány do 24 hodin po zaplacení Kupní ceny, není-li dohodnuto osobní převzetí Produktu. Informace o dostupnosti Produktu je uvedena na webových stránkách Internetového obchodu.

8. SLEVOVÉ KUPONY A JINÉ SLEVY

(a) Jakékoliv slevy (včetně slev na základě slevových kuponů), na jejichž uplatnění má Zákazník právo, mohou být uplatněny pouze za následujících podmínek:

(i) v souladu s pravidly příslušné slevové akce uvedenými na webových stránkách Internetového obchodu či přímo na příslušném slevovém kuponu;

(ii) jakoukoliv slevu nelze uplatnit na Produkt, který již byl zlevněn, a bylo-li poskytnuto více slev, nelze je mezi sebou kombinovat, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak;

(iii) jakoukoliv slevu (včetně slevového kuponu) lze uplatnit pouze jednou, pokud Prodávající v konkrétním případě nestanoví jinak; je-li hodnota slevy či slevového kuponu vyšší než cena objednaného Produktu, právo na slevu ve zbývající částce zaniká.

(b) V případě uplatnění slevového kuponu či jiné slevy v rozporu s pravidly podle předchozího odstavce, Prodávající Zákazníka na takovou skutečnost upozorní, a pokud to bude možné, umožní mu objednání Produktu za plnou cenu; v opačném případě Objednávku odmítne.

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Prodávající není povinen Objednávku, v jejímž rámci byla uplatněna jakákoliv sleva či slevový kupon, akceptovat, obdobně jako v případě jakýchkoliv jiných Objednávek.

9. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA

(a) Odstoupit od Kupní smlouvy podle odstavce (a) nelze ve vztahu k Produktu, který spočívá v dodávce digitálního obsahu jiným způsobem, než na hmotném nosiči (tj. byl dodán online), poté, co došlo k zobrazení příslušných licenčních klíčů Zákazníkem; zobrazením doručeného licenčního klíče se licenční klíč chápe jako použitý a Produkt jako spotřebovaný.

(b) Spotřebitel nemůže od Kupní smlouvy podle odstavce (a) dále odstoupit, pokud:

(i) je součástí dodávky Produktu zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový program, jehož původní obal byl po dodání porušen;

(ii) je jejím předmětem dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči (tj. je dodán online) a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.

(c) Není-li výše uvedeno jinak, může Spotřebitel od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne doručení Produktu Zákazníkovi (resp. ode dne doručení jeho poslední části, pokud je Produkt dodáván ve více dodávkách); tato lhůta je zachována i v případě, že v ní bude odstoupení Prodávajícímu odesláno. Takto odstoupit lze od Kupní smlouvy i částečně, tj. pokud jde pouze o některé Produkty v rámci jedné Kupní smlouvy.

(d) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že od Kupní smlouvy nemohou podle předchozího odstavce odstoupit Zákazníci, kteří nejsou Spotřebiteli

(e) Od Kupní smlouvy lze odstoupit zasláním oznámení o odstoupení na emailovou adresu info@alashop.cz či prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu, resp. kontaktního formuláře v sekci „Kontakt“, případně i prostřednictvím vzorového formuláře, který vám Prodávající poskytne na požádání.

(f) V případě odstoupení musí být příslušný Produkt vrácen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy. Náklady na vrácení Produktu nese Zákazník, a to i v případě, že Produkt pro svou povahu nemůže být Prodávajícímu vrácen obvyklou cestou.

(g) Zaplacená cena Produktu, ohledně něhož došlo k odstoupení, bude Zákazníkovi vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Tato vrácení zahrnují všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které Zákazník zaplatil na základě smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než obdrží zboží nebo než mu Zákazník prokáže, že zboží bylo odesláno zpět. V případě, že Zákazník souhlasí, je Prodávající oprávněn vrátit zaplacenou cenu Produktu prostřednictvím speciálních dárkových poukazů (Věrnostní body / Kredit), které lze využít dle podmínek služby Věrnostní body / Kredit.

(h) Pokud v době do vrácení Produktu došlo ke snížení jeho hodnoty z jakéhokoliv důvodu, je Zákazník povinen nahradit odpovídající částku Prodávajícímu v penězích. V případě, že na Produktu vznikla škoda, k jejíž náhradě je povinen Zákazník, je Prodávající oprávněn svůj nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení zaplacení ceny Produktu.

(i) Je-li společně s Produktem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek spolu s Produktem.

10. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající může od Kupní smlouvy odstoupit v případě zjevně nesprávné ceny Produktu uvedené v Objednávce (tj. ceny, která je podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena takového Produktu (včetně chyby v psaní, desetinných čárkách a podobně, s výjimkou případů, kdy bude tato cena označena jako akční či bude zřejmé, že se jedná o mimořádnou slevu).

11. VYTVOŘENÍ REKLAMACE

Reklamaci lze a pouze vytvořit přes reklamační formulář, kde bude uchovávána kompletní historie. Abyste mohli reklamaci vytvořit, musíte se nejprve přihlásit na naše stránky YourGames.cz, do Vašeho vytvořeného profilu. Dáte Přehled objednávek a u problémové tu reklamaci vytvoříte. Odpovědi je nutné psát pouze přes ticket vytvořený pro Vaši reklamaci. Na odpovědi mimo formulář nemusí být brán zřetel. 

12. VADY PRODUKTU

(a) Před použitím Produktu detailně nastudujte návod k použití nebo instalační pokyny a veškeré další pokyny jeho výrobce včetně záručních podmínek a hardwarových požadavků. Upozorňujeme, že v případě nesprávného použití Produktu nemusí být jeho případná reklamace uznána.

(b) Kupující je povinen Produkt prohlédnout při jeho převzetí nebo bezprostředně po něm a současně se přesvědčit o jeho vlastnostech a množství a jakékoliv viditelné či jiné zjevné vady reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 měsíců ode dne dodání Produktu. Pokud takovou vadu včas nereklamuje Zákazník, který není Spotřebitel, zanikají jakákoliv jeho související práva z vadného plnění (včetně práv ze záruky za jakost).

(c) Zákazníkům, kteří jsou Spotřebitelé, odpovídá Prodávající, že Produkt nemá při jeho dodání Zákazníkovi vady, a současně, že má vlastnosti podle ustanovení § 2161 Občanského zákoníku; práva z takových vad Produktu může Zákazník uplatnit do 24 měsíců ode dne jeho dodání Zákazníkovi.

(d) Záruka za jakost Produktu je poskytována pouze, pokud je taková záruka poskytnuta výrobcem Produktu na základě záručního listu (či jiného záručního prohlášení) vydaného takovým výrobcem či distributorem přiloženého k Produktu v okamžiku jeho dodání Zákazníkovi.

(e) V ostatních, výše neuvedených, případech platí práva z vadného plnění podle Občanského zákoníku, pouze pokud jde o vady, které měl Produkt již v den jeho dodání Zákazníkovi (i kdyby se objevily později), nebo o vady, které sice vznikly později, avšak v důsledku porušení povinnosti Prodávajícího.

(f) V případě, že v době, kdy Prodávající odpovídá za vady a je-li poskytnuta záruka za jakost Produktu, v záruční době, bude zjištěna vada Produktu, se kterou je podle Občanského zákoníku či příslušné záruční listiny spojeno právo z vadného plnění, může Zákazník:

(i) v případě záruky za jakost poskytnuté výrobcem Produktu uplatnit práva stanovená v příslušné záruční listině (či jiném záručním prohlášení) výrobce, a nejsou-li v ní taková práva stanovena, práva uvedená níže;

(ii) požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu ze zaplacené Kupní ceny;

(ii) v případě podstatné vady Produktu (přičemž za podstatnou vadu se považuje i vada sice nepodstatná, kterou však nelze opravit či pokud by provedení její opravy bylo nehospodárné nebo která se vyskytne po její opravě opakovaně, a to alespoň třikrát), dále požadovat i výměnu Produktu, popřípadě od Kupní smlouvy odstoupit;

(iii) případně uplatnit jiná práva z vadného plnění, která vyplývají z příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

(g) Příslušné právo z vadného plnění podle předchozího odstavce musí být uplatněno u Prodávajícího současně s reklamací příslušné vady nebo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů po jejím uplatnění. Volbu práva z vadného plnění podle tohoto článku nelze dodatečně měnit bez souhlasu Prodávajícího s výjimkou případů, kdy Zákazník zvolil opravu, která se však ukáže jako neproveditelná, či její provedení nebude hospodárné.

(h) V případě, že Zákazník neprovede volbu práva z vadného plnění podle předchozího odstavce včas, ztrácí možnost volby práv pro podstatné vady. V ostatních případech se bude postupovat podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, Prodávající zejména může podle svého uvážení provést opravu vadného Produktu či ho vyměnit za nový.

(i) Reklamaci vady i volbu práva z vadného plnění je třeba uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho sídla, pokud záruční list příslušného Produktu neuvádí seznam autorizovaných servisů; v takovém případě lze reklamaci uplatnit v jakémkoliv z takových servisů. Reklamace musí obsahovat konkrétní popis vytýkané vady a okolností, za kterých byla zjištěna, musí v ní být uvedeny kontaktní údaje Zákazníka včetně emailu a dále k ní musí být přiložen doklad o koupi Produktu v Internetovém obchodě.

(j) Ohledně reklamace vystaví Prodávající po převzetí příslušného Produktu reklamační protokol, ve kterém bude popsána reklamovaná vada a datum reklamace. V případě reklamace poštou bude tento protokol odeslán Zákazníkovi na jeho email uvedený v reklamaci nejpozději do 24 hodin po obdržení takové reklamace.

(k) Prodávající se vždy snaží vyřídit reklamaci v nejkratším možném čase, vždy nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Nebude-li reklamace v dané lhůtě vyřízena, je Spotřebitel oprávněn postupovat jako v případě podstatné vady (viz odstavec (f) (ii) výše). Ohledně vyřízení reklamace bude Zákazník informován způsobem dohodnutým s Prodávajícím, a pokud není dohodnut, emailem uvedeným v reklamaci; v tomto oznámení bude současně uvedena přiměřená lhůta k vyzvednutí Produktu. V případě prodlení Zákazníka s vyzvednutím Produktu v této lhůtě je Zákazník povinen zaplatit Prodávajícímu skladné v přiměřené výši odpovídající velikosti Produktu. Pokud si Zákazník Produkt nevyzvedne ani v dodatečné lhůtě na základě oznámení Prodávajícího o možnosti prodeje takto nevyzvednutého Produktu, může Prodávající Produkt prodat.

(l) Práva z vadného plnění nelze uplatnit ve vztahu k Produktu, který byl prodán za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla taková nižší cena dohodnuta, ve vztahu k běžnému opotřebení Produktu způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého Produktu ve vztahu k vadám odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Produkt měl při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Produktu.

13. OSOBNÍ ÚDAJE

(a) Jakékoliv osobní údaje, které Zákazník poskytne Prodávajícímu v souvislosti se sjednáním Kupní smlouvy, musí být správné a úplné.

(b) Prodávající zpracovává osobní údaje Zákazníků pro účely plnění z Kupních smluv, včetně uplatnění práv z vadného plnění, za účelem vedení uživatelského účtu a pro další účely uvedené v tomto článku, a to i po uzavření Kupní smlouvy. Tyto osobní údaje budou zpracovávány zejména v rozsahu jména a příjmení, adresy bydliště či doručovací adresy, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, telefonního čísla a emailu, případně i dalších osobních údajů, které Zákazník Prodávajícímu při sjednání Kupní smlouvy poskytne. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

(c) Prodávající umožní Zákazníkům přístup k jejich osobním údajům a v případě, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné nebo že jsou zpracovávány v rozporu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na žádost Zákazníka učiní nezbytná nápravná opatření, o jejichž provedení Zákazníka informuje. Své osobní údaje může Zákazník měnit na webových stránkách Internetového obchodu v sekci „Přihlášení“.

(d) Zákazník souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje předával třetím osobám za účelem jejich zpracování v rozsahu a za podmínek podle těchto podmínek. Zákazník dále souhlasí s tím, aby Prodávající jeho osobní údaje využíval za účelem nabízení zboží nebo služeb, a to buď sám, nebo aby takové jejich užívání umožnil i svým obchodním partnerům; tento souhlas může Zákazník kdykoliv odvolat.

(e) Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v Internetovém obchodě možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy splnit bez takového uložení cookies, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

(a) Kupní smlouva a jakákoliv práva a povinnosti stran z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

(b) Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

(c) Všechny spory mezi stranami vzniklé z Kupní smlouvy či s ní související budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

(d) K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

(e) Kupní smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) učiněné mezi stranami před jejím uzavřením a obsahuje úplnou dohodu stran o jejím obsahu; práva a povinnosti stran nebudou dále dovozována nad rámec Kupní smlouvy ze zavedené praxe ani jakýchkoliv obchodních zvyklostí.

(f) Pro Kupní smlouvy se Zákazníky, kteří jsou podnikatelé, neplatí ustanovení Občanského zákoníku ohledně smluv uzavřených adhezním způsobem, o změně okolností ani o neúměrném zkrácení a jejich následcích. Kupní smlouva nebude vykládána podle pravidla Občanského zákoníku o výkladu v neprospěch toho, kdo výraz použil jako první.

(g) V případě, že některé ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek i Kupní smlouvy platná a účinná. Strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

(h) Zákazník nesmí Kupní smlouvu ani práva či povinnosti z ní postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu Prodávajícího v písemné formě.

(i) Kupní smlouva je uzavřena v Českém jazyce. 

(j) Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.